HOPE CHURCH

GDPR

General Data
Protection Regulation

Vi vill informera om att den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en nyEU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Hope church värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Denna policy omfattar Hope Church med dess verksamhetsområden i Sverige. Kontaktuppgifter för information är: Hope Church, Flugebyvägen 4, 574 33 Vetlanda, med telefon 0383-19110 eller 0703481142, Lovisa Engström är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Hope Church värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Hope Church kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, ex. att anmäla dig till ett läger, kurs, aktivitet eller konsert hos oss eller ge en gåva. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjehandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Hope Churchs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi har våra Connectgrupper via studieförbundet Bilda,

Här är uppgiften om hur de behandlar våra personuppgifter:

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som Studieförbundet Bilda (nedan benämnt Bilda) behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud:

Bilda är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Bilda. Kontakta oss på dataskydd@bilda.nu om du har frågor kring personuppgifter.

sv_SESvenska
Rulla till toppen

Best decision ever

Let us know if you want to get baptised